ورزشهاي قدرتي


بدن شما در همه حال حتي زماني که هيچ کاري انجام نميدهيد در حال سوزاندن کالري است اما توجه به اين نکته حائز اهميت است که در افرادي که داراي عضلات بيشتري هستند متابوليسم بدن بالاتر و به تبع آن کالري سوزي هم بالاتر خواهد بود.:::

هر پوند عضله (453 گرم عضله) به طور متوسط 6 کالري در روز انرژي لازم دارد براي جلوگيري از تحليل خود در حالي که هر پوند چربي فقط 2 کالري روزانه را مي سوزاند.:::

اين تفاوت هاي کوچک در طول زمان بيشتر هم مي شوند.
بعد از هر جلسه تمرين قدرتي تمام عضلات بدن شما فعال مي شوند و در نتيجه ي آن بالا رفتن سرعت متابوليسم بدن را در پي خواهد داشت.::::

بعدی قبلی